☎ Zadzwoń: +48 661 612 850


Ł a d o w a n i e ...

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych Gości jest: Domki Gościnne Aleksandra Gaffke, ul. Targowa 1/11, 84 – 300 Lębork.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich,
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Domki Gościnne Aleksandra Gaffke szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Domków Gościnnych Aleksandra Gaffke,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Domki Gościnne Aleksandra Gaffke jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Domki Gościnne Aleksandra Gaffke przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych oraz roszczeń cywilnoprawnych Domków Gościnnych Aleksandra Gaffke lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później; pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe; pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 6. Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Domków Gościnnych Aleksandra Gaffke oraz poprzez kontakt e-mail.
 7. Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, wieku dziecka, numeru rejestracyjnego pojazdu jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie ww. umowy.
 9. Domki Gościnne Aleksandra Gaffke nie podejmują zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonują profilowania.
 10. Dane wpisywane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej będą przetwarzane wyłącznie  w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub w celu dokonania rezerwacji. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Niepodanie danych wskazanych jako wymagane, jak również brak zgody na przetwarzanie podanych danych uniemożliwi wysłanie formularza i w konsekwencji odpowiedź na zadane pytanie. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przechowywanie.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Domki Gościnne Aleksandra Gaffke przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Domki Gościnne Aleksandra Gaffke przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring zewnętrzny w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie domków.

Polityka plików cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1. Definicje
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.stylowe-stodoly.pl.
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
Administrator – Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest: Domki Gościnne Aleksandra Gaffke, ul. Targowa 1/11, 84 – 300 Lębork.
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Rodzaje Cookies
Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3. Bezpieczeństwo
Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest w zasadzie niemożliwe.
Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak, np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5. Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics.

§ 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7. Wymagania Serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8. Zmiany w Polityce Cookie
Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie są publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.